بيدل خواني:2

 

...من نمي‌دانم خيال‌م، يا غبار حيرت‌م

چون سراب - از دور – چيزي اعتبارم كرده‌ند

جلوه‌ها بي‌رنگي و آيينه‌ها بي‌اعتبار

حيرتي دارم چرا آيينه‌دارم كرده‌ند

...با كدامين ذره سنجم آبروي اعتبار؟

آن‌قدر هيچ‌م، كه از خود شرمسارم كرده‌ند...

 

/ 0 نظر / 86 بازدید