گفت و گو از راه دور ...


« چگونه مي شنويدم ؟ من ازين دور حرف مي زنم ... »

اين شعري ست از « رنه شار » . يك شاعر فرانسوي . يك آدم درست و حسابي . و خب ، همين ها كافي ست ، نه ؟ چه اصراري هست آدم حرف زيادي بزند ؟ نسل هاي قبل جور بي حوصله گي ما را كشيده ند . وقت گذراني توي يك تحريريه ي خالي اين حرف ها را هم دارد . اسم ش را مي گذاريد مكاشفه ؟ اين ديگر به خودتان مربوط ست . روح تان غرق رحمت باد آقاي « شار » ...

/ 0 نظر / 78 بازدید