وقتی سکوت تو گفتن است...

 

 وقتی سکوت تو گفتن است

گفتن بی‌تو می‌میرد

مُردن

کلمه می‌شود

کلمه

سکوت را در خود نگه می‌دارد

سکوت کلمه را می‌رود

رفتن جاری می‌شود

بی‌تو گفتن را جاری می‌کند

وقتی سکوت تو گفتن است. 

شاعر: ناشناس 

بعدالتحریر: چرا شعر؟ چرا شاعرِ ناشناس؟ یک حکمتِ باستانیِ چینی می‌گوید روبه‌رو را نگاه کن. چیزی نگو؛ فقط نگاه کن.

 

/ 1 نظر / 45 بازدید